درباره کلاب مشتریان

ارائه خدمات شایسته به مشتریان پرتال جامع تشریفات تجاری ایران نیازمند برنامه ریزی دقیق و شناخت نیازها و و بازار هدف آنان است.

پرتال جامع تشریفات تجاری ایران با شناخت صحیح از نیازها و ارزیابی توقعات افراد مهم اقتصادی و با مذاکره با ارائه دهندگان کالا و خدمات ویژه به این افراد اقدام به طراحی و راه اندازی بستر مناسب برای ارائه این خدمات به افراد مهم اقتصادی نموده است.

ارائه تخفیف با داشتن اغلب کارتهای مشابه امکان پذیر است اما دریافت خدماتی متمایز و متفاوت از بالاترین سطوح مدیریت نهاد ارائه کننده خدمات و یا کالا تنها مختص دارندگان کارتهای باشگاه مشتریان پرتال جامع تشریفات تجاری ایران است.

کارتهای عضویت باشگاه مشتریان در سطوح مختلف تنها برای مشترکان پرتال صادر خواهد شد که اعضای محترم خانواده و دوستان و میهمانان ایشان می توانند از خدمات آن به همراه دارنده کارت بهره برداری نمایند. خدمات باشگاه مشتریان به صورت روزانه مورد بررسی مجدد و به روزرسانی قرار میگیرد و ارائه کنندگان کالا و یا خدماتی که سطح استاندارد مورد توافق را رعایت ننمایند از لیست ارائه دهندگان حذف خواهند شد. احترام به نیازها و خواست شما وظیفه ماست ...